Uslovi kupovine

Ovim opštim uslovima kupovine (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima se ostvaruje pravo na kupovinu i plaćanje proizvoda i usluga iz ponude Firme SMART ROAD CONSTRUTION putem Web shop-a.

Web shop www.smartroad.rs omogućava on-line kupovinu svim punoletnim fizičkim licima i pravnim licima (u daljem tekstu: Korisnici) izbor, online kupovinu.

1. REGISTRACIJA KORISNIKA

Korisnik se registracijom i kreiranjem naloga, između ostalog, prijavljuje za korišćenje sajta www.smartroad.rs i ostvaruje pravo da putem Web shop-a SMART ROAD CONSTRUCTION vrši online kupovinu Proizvoda/Usluga.

Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke, a u vezi sa tim podacima daje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, izričitu saglasnost SMART ROAD CONSTRUCTION da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa Proizvodima/Uslugama naručenim putem Web shop-a ili njegovih na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.

SMART ROAD CONSTRUCTION će, u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom.

Podaci o Korisniku koje Korisnik dostavi SMART ROAD CONSTRUCTION neće biti korišćeni u cilju dostave reklamnih obaveštenja, osim ukoliko Korisnik za to prethodno ne da izričitu saglasnost.

2. CENE

Cene na sajtu www.smartroad.rs Proizvoda/Usluga su izražene u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima). Cene Proizvoda/Usluga podložne su promeni do momenta potvrde kupovine putem Web shop-a tj. realizovanog plaćanja.

Dostava Proizvoda/Usluga kupljenih putem Web shop-a, SMART ROAD CONSTRUCTION a u iznosu preko 2.000,00 dinara na adresu Korisnika vrši se o trošku SMART ROAD CONSTRUCTION.

3. NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje Proizvoda/Usluga preko sajta www.smartroad.rs može se izvršiti uplatom na račun (samo za pravna lica) SMART ROAD CONSTRUCTION.

4. DOSTAVA

Dostava naručenih Proizvoda/Usluga putem Web shop-a vrši se na adresu Korisnika koju je Korisnik naveo prilikom prijavljivanja. Dostava je moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Po evidentiranju naručenih Proizvoda/Usluga, vrši se provera podataka za koje SMART ROAD CONSTRUCTION smatra da su potrebni, poštujući pozitivnopravne propise, i to putem provere kroz bazu podataka ovlašćenih službi SMART ROAD CONSTRUCTION ili pozivanjem Korisnika, a sve u cilju provere ispunjenosti uslova za izvršenje kupovine. Po izvršenoj proveri podataka i evidentiranju porudžbine, SMART ROAD CONSTRUCTION dostavlja Korisniku potvrdu o mogućnosti kupovine Proizvoda/Usluga, nakon čega se naručeni Proizvod/Usluga isporučuje Korisniku u roku od dva radna dana.

SMART ROAD CONSTRUCTION će kontaktirati Korisnika na dostavljeni kontakt broj i/ili e-mail adresu, proveriti tačnost adrese na koju je pokušana isporuka i ponoviti postupak isporuke.

5. OPŠTE ODREDBE

SMART ROAD CONSTRUCTION zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa vrši izmene ovih Opštih uslova, o čemu na uobičajen način obaveštava Korisnike, kao i pravo da menja ponudu Proizvoda /Usluga dostupnih preko Web shop-a.

Na kupovinu putem Web shop-a primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača i ostalih zakona koji regulišu materiju koja je predmet ovih Opštih uslova.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet strani SMART ROAD CONSTRUCTION. Danom stupanja na snagu ovih Opštih uslova, prestaju da važe Opšti uslovi korišćenja usluge „Web shop-a“.